Про журнал

Видання "Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології"  включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями:

051 – економіка;

072 – фінанси, банківська справа та страхування;

073 – менеджмент;

076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

292 – міжнародні економічні відносини.

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 р. № 894.

А також приймаємо статті за спеціальностями: 

181 - харчові технології.

Проблематика: електронне наукове видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» – міждисциплінарне наукове видання, створене з метою висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень. У електронному науковому виданні публікуються результати досліджень: з проблем економічної теорії та історії економічної думки; перспективних напрямів функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях; теоретико-методологічних та науково-практичних напрямів ефективного функціонування національного господарства; сучасного стану світового господарства, тенденцій та перспектив його розвитку; механізмів функціонування світового та національного ринку товарів, послуг, капіталів, праці, інновацій; перспективних напрямів розвитку економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств; методологічних, теоретичних, науково-методичних і прикладних проблем, аналізу, функціонування і розвитку соціально-економічних систем і процесів на засадах розробки і застосування методів математичного моделювання, інформаційних систем і технологій; руху фінансових ресурсів, формування та використання капіталу, доходів і грошових фондів; інституційної структури грошової, фінансової та кредитної систем; функціонування державних фінансів, фінансового і страхового ринків; теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент); міжнародних відносини, в тому числі економічних, суспільні комунікації та регіональні студії; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також дослідження питань безпеки у всіх її проявах та питання технологій.

Випускам «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.

«Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» – це електронне наукове видання, яке оприлюднюється в електронному вигляді в мережі Інтернет у форматі, не призначеному для редагування з вільним доступом і висвітлює актуальні питання розвитку науки.

Головна мета електронного наукового видання полягає у створенні відкритого майданчика для якісної публічної комунікації щодо обміну науковою інформацією, результатами фундаментальних і прикладних досліджень фахівців у сфері економіки, управління та фінансів, безпеки, технологій для вирішення проблем сучасного суспільства, розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір, а також офіційного визнання наукових публікацій.

Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, а також для практичних фахівців.

Засновником електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» є ГО «Міжнародна асоціація науковців», діяльність якої спрямована на реалізацію наукових та інтелектуальних інтересів України, провадження видавничої діяльності, заснування наукових та інших видань, опублікування та донесення наукових результатів до вітчизняної і світової наукових спільнот.

Видавцем електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» є ГО «Міжнародна асоціація науковців».

Періодичність: 4 рази на рік.

Видання засновано у 2021 році.

Термін подання статей до «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології»

до №1 – до 10 лютого;

до №2 – до 10 травня;

до №3 – до 10 серпня;

до №4 – до 10 листопада.

Стаття розміщується на офіційному веб-сайті «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» протягом 10-ти робочих днів після підписання видання до друку. Підписання до друку чергового випуску відбувається в останній робочий день другого місяця кварталу.

Рукописи подаються лише в електронному вигляді з використанням шаблону. Редакція розглядає файли з розширенням *.doc або *.docx, створені в програмі MSWord.

Статті публікуються українською чи англійською мовою (змішаними мовами). До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук (докторів філософії), молодих науковців (аспірантів, здобувачів, студентів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Тематичні розділи електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології»:

економічна теорія та історія економічної думки;

економіка та управління національним господарством;

математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

менеджмент;

підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

фінанси, банківська справа та страхування;

економіка і управління підприємством;

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

міжнародні економічні відносини.

 

Запрошуємо всіх бажаючих до публікації у електронному науковому виданні «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології».

Поточний номер

Том 3 № 2 (2024): Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології
Опубліковано: 30-05-2024
Переглянути всі випуски