Політика рецензування

Подаючи статтю для публікації, автори тим самим виражають згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті ГО «Міжнародна асоціація науковців», веб-сайтах наукометричних баз, у які входить видання та автоматично підтверджують, що поданий матеріал: надається для опублікування вперше і тільки у «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології»; є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих матеріалах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України, міжнародної практики і морально-етичних норм.

Тематика поданих матеріалів має відповідати науковим напрямам електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології». Статті не мають містити відкриту чи приховану рекламу (антирекламу).

Статті, що поступили, розглядає редакційна колегія у найкоротші терміни.

Головний редактор або заступник головного редактора за потреби має право відправити статтю на додаткове рецензування.

Редакційна колегія має право здійснювати незначне наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли до редакції, за необхідності скорочувати їх за узгодженням з авторами, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторам.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилити подані матеріали у разі, якщо вони не відповідають тематиці журналу, є упередженими, політично заангажованими, містять недостовірну інформацію, а також не відповідають загальноприйнятим морально-етичним нормам та чинним нормативно-правовим актам України та міжнародній практиці.

Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несуть автори матеріалу.

У разі відхилення представленої статті редакційна колегія у подальшому переписку не веде.

Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, що надійшла.

Електронне наукове видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Редакційна колегія забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу.

Статті рецензуються двома незалежними експертами із заявленої у статті проблематики, яких призначає головний редактор або заступник головного редактора на основі випадкового вибору, після чого автору надсилають зауваження рецензентів. Виправлений авторами та передрукований варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним і має бути підписаний рецензентами та авторами «До опублікування», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. Під час затвердження номера редколегія керується датою надходження останнього варіанта статті.

Редакційна колегія «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і додрукарської підготовки та вимагає від авторів не поширювати переписку з журналом серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарі редакторів на будь-яких веб-сайтах, незалежно від того була опублікована робота чи ні.

Редакційна політика «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» базується на таких принципах:

об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

вимогливість до якості наукових досліджень;

суворе дотримання авторських та суміжних прав;

суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакційна колегія веде систематичну роботу з включення «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення його рейтингу та індексів цитування його авторів.

Редакційна колегія електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

Докладний опис процедури рецензування:

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). До рецензування залучаються фахівці із заявленої у статті проблематики.

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (The Committee on Publication Ethics – COPE) (https://publicationethics.org/) і бути об’єктивними та неупередженими.

У рецензії висвітлюються такі питанні:

1. Чи відповідає зміст статті темі, заявленій у її назві?

2. Чи відповідає зміст статті науковим напрямам «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології»?

3. Чи має зміст статті новизну ?

4. Чи відповідає стаття науковому рівню журналу?

5. Чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даної наукової проблематики використаних джерел?

6. Чи є цікавою стаття для широкого кола читачів?

7. Чи оформлення статті відповідає «Вимогам» видання?

8. Чи передбачені у статті всі необхідні структурні елементи:

Introduction – вступ.

Materials and methods – матеріали та методи.

Results and discussion – результати і обговорення.

Conclusions – висновки.

9. Чи є в анотації всі необхідні структурні елементи:

Introduction – вступ.

Materials and methods – матеріали та методи.

Results and discussion – результати і обговорення.

Conclusions – висновки.

10. Чи відповідають анотація та висновки отриманим результатам?

11. Чи оформлено references відповідно до вимог?

12. Чи коректні посилання на використані джерела?

13. Чи використано найновіші джерела (як вітчизняні, так і зарубіжні), які стосуються тематики?

14. Чи ключові слова забезпечують тематичний пошук статті?

15. Чи стаття написана без стилістичних і граматичних помилок?

16. Які є зауваження (побажання) для авторів (за потреби):

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог».

У випадку наявності зауважень, стаття повертається авторам.

Остаточне рішення щодо статті приймає головний редактор або заступник головного редактора. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера електронного наукового видання.

Анонімність рецензентів гарантує редакція електронного наукового видання.

Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування.