СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТИТАНОВИМИ РУДАМИ І КОНЦЕНТРАТАМИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олена Ципліцька Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0003-3803-9421

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-3-5

Ключові слова:

титанова сировина, внутрішнє споживання, експорт, поглиблена переробка, додана вартість

Анотація

Вступ. Титанова сировина набуває все більше ваги у сучасних промислових технологіях в машинобудуванні, хімічній промисловості, медичній сфері, енергетиці. Україна залучена до багатьох глобальних ланцюгів доданої вартості, що робить її важливим світовим гравцем. Наявна власна виробнича база титанової продукції в Україні не може використовуватися ефективно, переважно через проблеми технологічної застарілості та інституційного характеру. Тож постає необхідність визначення напрямів розширення внутрішнього споживання титанових руд і концентратів для збільшення доданої вартості всередині країни та оцінки перспектив зовнішньої торгівлі титановими рудами і концентратами. Мета статті полягає у виявленні основних тенденцій і особливостей торгівлі титановими рудами і концентрами та визначенні можливостей для розширення внутрішнього споживання та експорту української титанової сировини в умовах сприятливої світової кон’юнктури.

Матеріали та методи. Для реалізації поставленої мети в статті використано такі методи як аналіз та синтез (для з’ясування ключових аспектів розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку титанової сировини); порівняльний аналіз (для оцінки динаміки внутрішньої та зовнішньої торгівлі); статистико-економічний аналіз (для виявлення тенденцій у торгівлі титановими рудами і концентратами України); системного підходу та наукового узагальнення (для окреслення перспективних векторів розвитку торгівлі титановими рудами і концентратами для України); графічний аналіз (для візуалізації аналітичного матеріалу).

Результати і обговорення. Проведено оцінку тенденцій реалізації титанової сировини в Україні, яка продемонструвала чутливість галузі до зовнішніх шоків (пандемія, воєнний стан). Визначено, що понад 70% титанових руд і концентратів експортується, а наявна металообробна і хімічна промисловість споживають лише незначну частку сировини. Наразі сукупний обсяг продажів для внутрішнього споживання титанової сировини складає в середньому 230 тис. тонн на рік. Визначено напрями внутрішньої переробки титанових руд і концентратів, серед яких найбільш важливі – авіабудування та оборонна промисловість. Динаміка експорту свідчить про зростання глобального попиту на титанову сировину, а імпорту – про її спорадичний характер. Виявлено групи і склад ключових імпортерів українських титанових концентратів. Оцінено потенційний приріст обсягів валютної виручки від збільшення експортного потенціалу продуктів переробки титанової сировини. Визначено емерджентні напрями для розвитку експортного потенціалу, серед яких зелена енергетика (сонячні батареї), стала атомна енергетика та 3D друк.

Висновки. Обсяги внутрішньої торгівлі титановими рудами і концентратами в Україні є незначними і складають менше третини всього обсягу реалізації, решта спрямовується на експорт. Розрахунки показують, що валютна виручка від реалізації на експорт може зрости в 3 і більше разів завдяки поглибленій переробці титанової сировини всередині країни. Напрямами розвитку внутрішньої торгівлі титановою сировиною є розвитку національних виробництв шляхом імпортозаміщення, оборонних замовлень та заміщення російського титану на ринку продукції для світових авіабудівних корпорацій. Титан в багатьох країнах визнаний стратегічним ресурсом, а динаміка ринків титанових продуктів свідчить про те, що у найближчі 10 років вони суттєво зростатимуть. Це дозволить як зберегти експорт титанової сировини для світових підприємств хімічної промисловості, так і знайти власні ринкові ніші титанової продукції на глобальному ринку.

Посилання

Roux R. N., Van der Lingen E., Botha A.P., Botes A.E. The fragmented nature of the titanium metal value chain. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2020. Vol. 120. No. 11. pp. 633–640. URL: https://doi.org/10.17159/2411-9717/1126/2020.

De Bruyne K., Bam W., Engelbrecht D. South Africa’s titanium industrial policy: A product space perspective. South African Journal of Economic. 2023. Vol. 93. pp. 3-27. URL: https://doi.org/10.1111/saje.12333.

Nyamekye P., Golroudbary S.R., Piili H., Luukka P., Kraslawski A. Impact of additive manufacturing on titanium supply chain: Case of titanium alloys in automotive and aerospace industries. Advances in Industrial and Manufacturing Engineering. 2023. Vol. 6, 100112. URL: https://doi.org/10.1016/j.aime.2023.100112.

Gonchar A., Troshchylo V., Brodskyy A., Yarovynskyi V., Chukhmanov O. Development of a technology to produce titanium powder with a low carbon footprint. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023. 2 (6 (122)), рр. 42–54. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276746.

WIPО. Production of titanium and titanium dioxide from ilmenite and related applications. Patent Landscape Report. 2023. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-1077-23-en-patent-landscape-report-ilmenite.pdf

Педько А. Б., Губаренко Л.М., Волошина А.С. Оцінка поточного стану й основних проблем розвитку титанової промисловості України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 287-291. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/56.pdf

Таранюк Л.М., Макаренко Т.Ю. Дослідження діяльності титанової галузі в системі формування євроінтеграційного розвитку економіки країни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. 2019. Вип. 34. С. 41-44. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-34-8.

Михайленко О.Г., Краснікова Н.А. Конкурентоспроможність України на світовому ринку мінеральної продукції. Економіка та держава. 2021. №7. С. 71-82. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.7.71.

Зовнішня торгівля України: ХХІ століття : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 600 с.

Georgitzikis K., D`elia E., Eynard U. Titanium metal: Impact assessment for supply security. European Commission. 2022. JRC129594. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC129594/JRC129594_01.pdf

UA EITI, Ernst&Young. Звіт ІПВГ України 2021 (Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях). Київ, 2023. URL: https://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/UA_EITI_Report_2021_UKR_final.pdf (дата звернення 13.08.2023).

Bewlay B.P., Weimer M., Kelly T., Suzuki A., Subramanian P.R. The Science, Technology, and Implementation of TiAl Alloys in Commercial Aircraft Engines. Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 2013. Vol. 1516. pp. 49-58. URL: https://doi.org/10.1557/opl.2013.44.

Мазуренко В., Костенко М. Стратегічні галузі національної промисловості як фактор конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Міжнародні відносини. 2006. №33-34. С. 38-41.

Yamauchi M., Saito H., Sugimoto T, Mori S., Saito S. Sustainable organic synthesis promoted on titanium dioxide using coordinated water and renewable energies/resources. Coordination Chemistry Reviews. 2022. Vol. 472, 214773. URL: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2022.214773.

Капустян О.Є., Овчинников О.В., Янко Т.Б. Спечені титанові сплави для ядерної енергетики. Питання атомної науки і техніки. 2018. №1 (113). С. 134-141.

Blagoeva D., Pavel C., Wittmer D., Huisman J., Pasimeni F. Materials dependencies for dual-use technologies relevant to Europe’s defense sector. JRC Science for Policy Report. EUR 29850 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2019. URL: https://doi.org/10.2760/570491.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-08-2023

Як цитувати

Ципліцька, О. (2023). СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТИТАНОВИМИ РУДАМИ І КОНЦЕНТРАТАМИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(3). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-3-5

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають